Termos e condicións de compra

InicioTermos e condicións de compra

TERMOS E CONDICIÓNS DE COMPRA EN LIÑA

O uso dos nosos servizos así como a compra destes, implicará que vostede leu e aceptou os Termos e Condicións expresados no presente documento.

CONDICIÓNS DE COMPRA

A realización da solicitude mediante o enchemento do formulario de solicitude de inscrición no curso de formación desexado, implica a conformidade co prezo ofertado e coas condicións xerais de venda vixentes nese concreto momento. Unha vez formalizada a solicitude, entenderase perfeccionada a compra de pleno dereito, con todas as garantías legais que amparan ao consumidor adquirente e, desde ese instante, os prezos e condicións terán carácter contractual e non poderán ser modificados sen o expreso acordo de ambos os contratantes.

O galego e castelán son as linguas utilizadas na nosa formación e tamén as que se utilizarán á hora de formalizar a matrícula do alumno.

O documento electrónico que se xera coa inscrición no curso arquivarase na base de datos de ANPE, xunto cos documentos persoais do usuario/a no expediente de alumno/a.

Os prezos dos cursos de formación están exentos de IVE/IVE.

FORMA DE PAGO

O pago pola preinscrición nos cursos de Formación do Profesorado de ANPE realízase mediante tarxeta de crédito/débito ou ben por ingreso ou transferencia bancaria.

Pago con tarxeta de crédito ou débito

O sistema de pago con tarxeta é totalmente seguro, a través de REDSYS, para asegurarnos a confidencialidade dos datos dos nosos clientes e evitar posibles compras fraudulentas. Os datos confidenciais son transmitidos directamente e de forma encriptada ( SSL) á entidade financeira correspondente. O sistema de encriptación SSL confire total seguridade á transmisión de datos a través da rede.

Os datos das tarxetas de crédito non quedan rexistrados en ningunha base de datos de ANPE.

A tarxeta deberá estar activa para realizar transaccións por Internet. Só se admiten abonos en moeda europea (Euro) e tarxetas españolas, Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, JCB, Citicorp e, en xeral, aquelas aceptadas por Redsys.

Realizado o pago mediante tarxeta, recibirá un email de confirmación da preinscrición no curso.

En caso de non recibilo, pode contactar con POÑER MAIL.

Pago por ingreso ou trasferencia bancaria

O pago por transferencia bancaria efectuarase por ingreso ou transferencia do importe de matrícula do curso na conta que se especifique en cada unha das actividades de formación que desexe realizar, todas elas pertencentes a ANPE.

TARIFAS DE ENVÍO

Por tratarse de formación en liña non existen tarifas de envío, dado que o acceso a todos os materiais formativos realízase a través da plataforma de formación.

O alumno terá acceso ao curso no cal se atope inscrito unha vez que se formalizou a súa matriculación. Para iso deberá acceder ao portal de formación de ANPE na ligazón ENGADIR ENLACE PLATAFORMA ANPE GALICIA.

Devandito acceso realizarase tras a introdución do usuario e contrasinal cos que, previamente, rexistrouse como alumno na plataforma ENGADIR ENLACE PLATAFORMA ANPE GALICIA.

PRAZO DE ENTREGA

Por tratarse de formación en liña, o acceso ao material realízase a través da plataforma de formación. Non cabe falar, propiamente devandito, de prazos de entrega. En todo caso, poderase ter acceso aos materiais na data prevista e anunciada para o inicio do curso. Para iso, o alumno deberá estar previamente rexistrado podendo acceder aos materiais na plataforma ENGADIR ENLACE PLATAFORMA ANPE GALICIA.

DEVOLUCIÓNS

Se, con carácter previo á data prevista de inicio do curso, este é suspendido por insuficiencia de alumnos ou outras razóns organizativas, ANPE devolverá o 100% do prezo de matrícula abonado polo asistente, no prazo máis breve posible.

DESESTIMIENTO

Conforme establécese na lexislación española, existe o dereito de desistencia para aqueles contratos que se formalicen a distancia ou fóra do establecemento mercantil.

Por tanto, no caso de que contratase calquera dos cursos ofertados na plataforma na súa modalidade a distancia ou fóra do establecemento mercantil, dispoñerase do dereito para desistir do curso nun prazo de catorce (14) días a contar desde a data de formalización do contrato de matrícula, sen ningún tipo de xustificación nin penalización.

Non obstante o anterior, e conforme ao previsto no artigo 103, apartado m) do Texto Refundido da Lei de Defensa dos Consumidores e Usuarios, o dereito de desistencia non será aplicable á subministración de contido dixital que non se preste nun soporte material cando a execución comezase co previo consentimento expreso do consumidor e usuario, co coñecemento pola súa banda de que en consecuencia perde o seu dereito de desistencia.

Por iso, coa aceptación dos presentes termos e condicións, o usuario que contratase un curso consistente na execución de contidos dixitais, consente de forma expresa que perderá o dereito de desistencia desde o momento no que pola súa banda comece a execución do contido dixital posto á súa disposición, non estando obrigado ANPE, nese caso, ao reembolso dos importes satisfeitos polo usuario con ocasión da contratación dos servizos de formación.

Para exercer o dereito de desistencia, e a condición de que o usuario non perdese o dereito á desistencia por comezar a execución do contido dixital posto á súa disposición, o usuario deberá notificar a súa decisión de desistir do contrato a través dunha declaración inequívoca mediante unha comunicación en tal sentido remitida por correo electrónico a ENGADIR CORREO ELECTRÓNICO ou por correo postal a ANPE, ENGADIR DIRECCIÓN POSTAL.