Solicitude de duplicado de certificado de curso

InicioSolicitude de duplicado de certificado de curso

Información a ter en conta para solicitar un duplicado de certificado de actividades de formación organizadas por ANPE Galicia

As actividades de formación homologadas pola Xunta de Galicia inclúen 2 certificacións. A primeira está expedida pola propia Xunta de Galicia e a segunda por ANPE. Ambas as certificacións deben presentarse conxuntamente para calquera recoñecemento de carácter administrativo.

Art. 25 da ORDE do 14 de maio de 2013 pola que se regula a convocatoria, o recoñecemento, a certificación e o rexistro das actividades de formación permanente do profesorado en Galicia.

Xunta de Galicia

Se necesita unha copia da certificación expedida pola Xunta de Galicia, pode descargala a través da aplicación FPROFE (apartado Inicio).

Se non ten acceso a esta aplicación envíenos unha mensaxe a través do formulario que aparece máis abaixo.

Outras administraciones e entidades

Pode obter máis información a través das seguintes ligazóns:

Cursos homologados polo Ministerio de Educación

Cursos realizados pola UNED

Cubra este formulario para solicitar un duplicado da certificación expedida por ANPE dunha actividade homologada pola Xunta de Galicia.

Importante: Non se atenderá ningunha solicitude que non sexa presentada por este medio.
Se necesita algunha aclaración pode contactar connosco no correo electrónico: formacion@anpegalicia.es

Datos persoais do asistente

Introduce o teu DNI/NIE coa letra (ex: 01234567A)
O duplicado da certificación enviarase a través deste medio

Datos do curso realizado

Ingrese o nome do curso/actividade sobre o que se solicita duplicado do certificado
Anote se esta actividade foi PRESENCIAL, A DISTANCIA ou MIXTA.
Seleccione a sede de ANPE que organizou esta actividade. Teña en conta que a través deste formulario soamente se poden remitir certificados de cursos realizados por estas provincias.
Ingrese a data (mes/ano) na que realizou esta actividade de formación
Comentarios adicionais (opcional)
En cumprimento do establecido no artigo 13 do Regulamento 2016/679, do 27 de abril, do Parlamento Europeo e do Consello, Xeneral de Protección de Datos informámoslle dos seguintes extremos: Responsable: Anpe Sindicato Independente / Finalidade: tramitación da matriculación de alumnos nos cursos impartidos, xestión dos alumnos e titores dos cursos, control do aproveitamento do curso, emisión dos certificados acreditativos da realización do curso e superación das probas previas á obtención do certificado, envío de información sobre novos cursos que puidesen ser de interese para os alumnos matriculados en anteriores edicións, este envío poderá realizarse, mesmo, por correo electrónico e mensaxes SMS / Lexitimación: o interese lexítimo para o desenvolvemento da actividade do Responsable do ficheiro e o propio consentimento do interesado quen voluntariamente facilita os seus datos así como ser necesario para o seguimento e control da actividade formativa / Destinatarios: outros alumnos participantes no curso para facilitar a interrelación entre eles, Órganos da Administración pública con competencia para a homologación do ensino recibido ou a emisión de títulos, diplomas ou certificados / Dereitos: acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos como se indica na información adicional